Polityka prywatności


1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. 

 Prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie danych poniżej tego tekstu.


Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest realizowane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć można znaleźć w sekcji "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.


W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony dane użytkownika są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane dane wprowadzane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę.


Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej.

Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.


Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu jego danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją odwołać w dowolnym momencie. Użytkownik ma również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.


Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej witryny zachowanie użytkownika podczas przeglądania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w następujących dokumentach "oświadczenie o ochronie danych".


2. Hosting

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe, które gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Mogą one obejmować adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami. Obecni klienci (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). dostarczanie naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Jeśli zażądano zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG o ile zgoda pozwala na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu RODO Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Nasz hostingodawca będzie przetwarzać dane użytkownika wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia jego zobowiązań w zakresie świadczenia usług i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

mr. pixel KG

Holzgartenstraße 8

92318 Neumarkt

info@mr-pixel.de


Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą.

Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że firma ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.


3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe.

Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to robimy.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

Wolf Bavaria GmbH

Gutenbergstraße 8

91560 Heilsbronn

Germany

Telefon: +49 9872 953980

E-Mail: info@wolf-bavaria.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).


Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.


Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli przetwarzane są specjalne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 9 ust. 1 DSGVO.

49 ust. 1 lit. a DSGVO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeśli dane użytkownika są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Przetwarzanie danych może również opierać się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.


Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych. Jeśli narzędzia te są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE.

Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez użytkownika jako osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują dane użytkownika znajdujące się na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.


Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.


Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ SPRZECIWU OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU SPRZECIWU, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA. , KTÓRE SĄ NADRZĘDNE W STOSUNKU DO INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE MA NA CELU WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W ZWIĄZKU Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, JEGO DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO TAKICH CELÓW. DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.


Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.


W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych.


Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

W tym celu użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do dochodzenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 (1) DSGVO należy przeprowadzić wyważenie interesów użytkownika i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - poza ich przechowywaniem - przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS[1]. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.


Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niniejszym zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.


4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową. W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na naszą stronę (pliki cookie firm zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub użytkownikowi korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że określono inną podstawę prawną.

Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Analiza sieci

Dostawca tej witryny korzysta z usług etracker GmbH z Hamburga w Niemczech (www.etracker.com) w celu analizy danych dotyczących użytkowania. Domyślnie nie używamy plików cookie do analizy sieci.

Jeśli używamy plików cookie do analizy i optymalizacji, uzyskujemy wyraźną zgodę użytkownika z wyprzedzeniem. W takim przypadku pliki cookie będą wykorzystywane w celu umożliwienia analizy statystycznej tej witryny, pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online i procedur testowych, np. w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane wygenerowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker w imieniu dostawcy tej strony internetowej wyłącznie w Niemczech i dlatego podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom ochrony danych. etracker został niezależnie skontrolowany, certyfikowany i otrzymał pieczęć ochrony danych ePrivacyseal w tym zakresie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). Naszą troską w zakresie DSGVO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej obecności w Internecie. Ponieważ prywatność naszych odwiedzających jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, są anonimizowane lub pseudonimizowane tak szybko, jak to możliwe. Nie wykorzystujemy tych danych w żaden inny sposób, nie łączymy ich z innymi danymi ani nie przekazujemy osobom trzecim.


Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli wniosek użytkownika jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli o to poprosiłeś; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.


Wniosek przesłany pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Nie przekażemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli wniosek użytkownika jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli o to poprosiłeś; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.


5. Media społecznościowe

Facebook

Elementy sieci społecznościowej Facebook są zintegrowane na tej stronie. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Przegląd elementów mediów społecznościowych Facebooka można znaleźć tutaj:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między urządzeniem końcowym użytkownika a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził tę stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, może połączyć zawartość tej strony na swoim profilu na Facebooku.

Umożliwia to Facebookowi przypisanie wizyty na tej stronie do konta użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. W zakresie, w jakim nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi opiera się na naszym uzasadnionym interesie w osiągnięciu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po przekazaniu, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczną dla ochrony danych implementację narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia praw osoby, której dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i

https://www.facebook.com/policy.php.


Instagram

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na tej stronie internetowej. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między urządzeniem końcowym użytkownika a serwerem Instagram. Instagram otrzymuje w ten sposób informacje o wizycie użytkownika na tej stronie.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Umożliwi to Instagramowi powiązanie wizyty na tej stronie z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. W zakresie, w jakim nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi opiera się na naszym uzasadnionym interesie w osiągnięciu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie przez Facebook lub Instagram, które ma miejsce po przekazaniu, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności.

Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka lub Instagrama oraz za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej w sposób bezpieczny pod względem ochrony danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka i Instagrama. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia praw osoby, której dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://help.instagram.com/519522125107875 und

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram:

https://instagram.com/about/legal/privacy/.


6. Wtyczki i narzędzia

Ta strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak ujawniania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick - niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy film.

Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron odwiedził użytkownik.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą być uruchamiane po uruchomieniu filmu YouTube, na co nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat prywatności w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że ta strona internetowa została wywołana za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google WebFonts opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie

https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Dostawca tej witryny nie ma wpływu na tę transmisję danych. W przypadku aktywacji Google Maps, Google może korzystać z Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek.

Po wywołaniu Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są powiadamiani o przeprowadzanej analizie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i SPAM-em. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z definicją TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach świadczenia usług Google pod następującymi linkami:

https://policies.google.com/privacy?hl=de und

https://policies.google.com/terms?hl=de