AGB


Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki dostaw i płatności Wolf Bavaria Polska Sp. z o.o.


§ 1. Zakres

 

Wszystkie obecne i przyszłe dostawy i usługi na rzecz naszych partnerów umownych (zwanych dalej "Klientem") będą realizowane wyłącznie na poniższych warunkach. Odmienne postanowienia, w szczególności warunki klienta, nie mają zastosowania, nawet jeśli nie sprzeciwiamy się ich ważności w poszczególnych przypadkach. Nawet jeśli odwołujemy się do pisma, które zawiera lub odnosi się do warunków klienta lub strony trzeciej, nie stanowi to zgody na ważność tych warunków. Nie stają się one częścią umowy ani przez przyjęcie zamówienia, ani przez żaden inny domniemany akt.

 

Zwracamy uwagę, że do niektórych usług mają zastosowanie specjalne warunki, które mogą uzupełniać lub modyfikować warunki sprzedaży i dostawy.

 

§ 2. Zawarcie umowy, dostawa, opóźnienie

 

Nasze oferty mogą ulec zmianie; można je zaakceptować wyłącznie w okresie wskazanym w ofercie.

 

Wszystkie umowy dotyczące naszych dostaw i usług, które nie są zgodne z formą pisemną, wymagają naszego potwierdzenia, podpisanego odręcznie lub faksem, aby były prawnie skuteczne. Jednostronne oświadczenia prawne dotyczące stosunku umownego, w szczególności wypowiedzenia, muszą być sporządzone na piśmie wraz z własnoręcznym podpisem, aby były prawnie skuteczne.

 

Informacje dotyczące przedmiotu dostawy lub usługi (np. wagi, wymiary, wartości użytkowe, nośność, tolerancje i dane techniczne), jak również ich reprezentacje, są opisami lub oznaczeniami. Surowsza odpowiedzialność może wynikać z nich tylko wtedy, gdy wyraźnie zagwarantowaliśmy ich wiążący charakter na piśmie.

 

Odchylenia, które są zwyczajowe w handlu i odchylenia, które wynikają z przepisów prawnych lub stanowią ulepszenia techniczne, są dopuszczalne, o ile nie wpływają negatywnie na użyteczność do celów umownych.

 

Jeśli klient życzy sobie zmian, które odbiegają od umowy dostawy, można je uzgodnić wyłącznie wspólnie, biorąc pod uwagę wszelkie dodatkowe koszty i opóźnienia.

 

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do złożonych przez nas ofert, kosztorysów, narzędzi, pomocy, próbek, wzorów, ilustracji, opisów, modeli, obliczeń, wielokrotności zestawów danych (również w zakresie, w jakim pochodzą one z różnych zamówień) oraz innych dokumentów udostępnionych klientowi przez nas lub osoby trzecie.

 

Klient nie może udostępniać tych przedmiotów osobom trzecim jako takich lub pod względem treści bez naszej zgody, ani ujawniać ich lub wykorzystywać samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, ani ich powielać. Klient musi zwrócić te przedmioty i wszelkie kopie w całości na nasze żądanie  jeśli nie są one już mu potrzebne w zwykłym toku działalności lub jeśli negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy.

 

Umowy oparte na naszych ofertach i szacunkach kosztów będą traktowane jako poufne.

 

W przypadku transakcji handlowych w ramach handlu elektronicznego § 312 e ust. 1 zdanie 1 nr 1-3 i zdanie 2 BGB nie ma zastosowania, chyba że klient jest konsumentem w rozumieniu BGB.

Podane terminy dostaw nie są wiążące, chyba że uzgodniono inaczej.

 

Rozpoczęcie podanego przez nas okresu dostawy zakłada wyjaśnienie wszystkich powiązanych kwestii technicznych oraz terminowe i prawidłowe wypełnienie zobowiązań klienta.

 

Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile nie jest to nieuzasadnione dla klienta.

 

W zakresie, w jakim jesteśmy w zwłoce i w wyniku tego klient ponosi szkodę, ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku niewielkiego zaniedbania do maksymalnie 5% uzgodnionej ceny zakupu. Dalsze roszczenia z tytułu opóźnienia będą regulowane wyłącznie przez § 7.

 

Klient może odstąpić od umowy w ramach przepisów ustawowych tylko wtedy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za opóźnienie w dostawie.

 

§ 3. Ceny, potrącenie, zwłoka w płatności

Nasze ceny dotyczą wyłącznie uzgodnionego zakresu wykonania i dostawy.

Opłaty za usługi dodatkowe i specjalne będą naliczane oddzielnie.

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, nasze ceny są cenami loco fabryka.

Koszty frachtu, koszty opakowania niestandardowego w handlu, opłaty publiczne i cła ponosi klient.

 

Nasze faktury są fakturami netto i są płatne natychmiast gotówką netto, chyba że uzgodniono inaczej. O terminowości płatności decyduje data otrzymania pieniędzy. Potrącenie rabatu wymaga specjalnej pisemnej umowy.

 

W stosownych przypadkach decydująca dla obliczeń jest masa wylotowa.

 

Klient popada w zwłokę w terminie płatności; klient będący konsumentem popada w zwłokę nie później niż 30 dni po terminie płatności, bez konieczności upomnienia.

 

Jeśli klient zalega z płatnością, będziemy uprawnieni do żądania odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych (5 punktów procentowych w przypadku konsumentów) powyżej podstawowej stopy procentowej w skali roku ogłoszonej przez Europejski Bank Centralny. Jeśli możemy udowodnić wyższą szkodę z powodu niewykonania zobowiązania, będziemy uprawnieni do dochodzenia tego roszczenia.


Jeśli, zgodnie z ustaleniami, dostawa lub usługa zostanie zrealizowana później niż dwa miesiące po zawarciu umowy, a w międzyczasie ceny naszych dostawców, koszty ponoszone przez nas (np. wynagrodzenia) lub opłaty należne od nas wzrosną lub jeśli opłaty zostaną nowo wprowadzone lub jeśli ogólnie podniesiemy nasze ceny, będziemy uprawnieni do odpowiedniego dostosowania ceny, chyba że cena została wyraźnie potwierdzona jako cena stała.

 

Wstrzymanie płatności na podstawie roszczeń wzajemnych lub potrącenie roszczeń wzajemnych jest niedozwolone, chyba że roszczenia wzajemne są bezsporne, prawnie wiążące lub gotowe do rozstrzygnięcia.

 

W przypadku zwłoki w płatności lub uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej klienta, jesteśmy uprawnieni - bez uszczerbku dla naszych innych praw - do żądania przedpłaty za jeszcze niezrealizowane dostawy oraz do natychmiastowego postawienia w stan wymagalności wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych. Nasze zobowiązania dostawy zostaną zawieszone, dopóki klient będzie zalegał z należną płatnością. Jeśli zabezpieczenie nie zostanie dostarczone w ciągu dwóch tygodni bez uzasadnionego powodu, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy bez wcześniejszego powiadomienia.

 

§ 4. Wysyłka, przeniesienie ryzyka, miejsce wykonania

 

Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce dostawy, chyba że w umowie wyraźnie uzgodniono inaczej. Towary są wysyłane na ryzyko klienta. Ryzyko przechodzi na klienta w momencie rozpoczęcia procesu załadunku, najpóźniej w momencie opuszczenia przez towary naszego zakładu.

 

W zakresie, w jakim nasi pracownicy pomagają przy załadunku, działają oni na wyłączne ryzyko klienta, a nie jako nasi zastępcy.

 

Jeśli w umowie wyraźnie uzgodniono, że towary mają być transportowane przez nas, ryzyko przechodzi na klienta na początku procesu załadunku, najpóźniej w momencie opuszczenia przez towary naszych zakładów, chyba że wyraźnie uzgodniono obowiązek dostawy.

 

Ma to również zastosowanie w przypadku dostaw częściowych lub przyjęcia przez nas innych usług (np. kosztów wysyłki).

 

Za załadunek pojazdów i zgodność z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych odpowiada klient.

 

Jeśli wysyłka lub przekazanie zostanie opóźnione z powodu okoliczności spowodowanych przez klienta, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą powiadomienia o gotowości do wysyłki. Koszty przechowywania po przeniesieniu ryzyka ponosi klient.

 

Jeśli klient nie dokona odbioru, będziemy uprawnieni do żądania zwrotu poniesionych przez nas kosztów.


W przypadku, gdy wyraźnie zgodziliśmy się ponieść koszty transportu, zastosowanie mają następujące zasady:

 

Wzrost kosztów frachtu po zawarciu umowy, jak również dodatkowe koszty wynikające z utrudnień lub opóźnień w transporcie spowodowanych okolicznościami, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ponosi klient.

 

Założenia ogólne:

 

Ubezpieczamy przesyłkę od kradzieży, stłuczenia, szkód transportowych, ognia i wody lub innych możliwych do ubezpieczenia ryzyk wyłącznie na wyraźne żądanie klienta i na jego koszt.

§ 5. Działanie siły wyższej

 

Przypadki siły wyższej i inne zdarzenia zakłócające, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy (np. zakłócenia operacyjne, opóźnienia w dostawach lub awarie dostawców surowców, niedobory energii lub surowców, zakłócenia w ruchu drogowym, a także strajki, lokauty i dekrety urzędowe), za które nie ponosimy odpowiedzialności, zwalniają nas z obowiązku dostawy lub wykonania usługi na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. Jeśli w wyniku tego dostawa lub usługa zostanie opóźniona o więcej niż jeden miesiąc, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w odniesieniu do ilości dotkniętej zakłóceniem w dostawie lub usłudze.

 

Nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia zamienników.

§ 6. Roszczenia z tytułu wad

 

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia, czy dostarczony przedmiot lub świadczona usługa są zgodne z umową i odpowiednie do zamierzonego zastosowania. We wszystkich innych kwestiach zastosowanie mają przepisy § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

 

Z wyłączeniem wszelkich dalszych praw kupującego, według własnego uznania usuniemy wszelkie wady dostarczonych przedmiotów lub usług zgłoszone w odpowiednim czasie lub później dostarczymy przedmioty wolne od wad lub poprawimy usługi (późniejsze wykonanie).

 

Jeśli kolejne świadczenie nie zostanie wykonane po upływie trzeciego terminu, klient może, zgodnie z dalszymi przepisami ustawowymi, obniżyć wynagrodzenie (obniżka) lub, jeśli obiekt budowlany nie jest przedmiotem odpowiedzialności za wady, odstąpić od umowy według własnego uznania.

 

W przypadku odstąpienia od umowy klient ponosi odpowiedzialność za utratę i pogorszenie stanu towarów oraz za wszelkie korzyści, które nie zostały uzyskane z towarów w przypadku umyślnego działania lub zaniedbania. Postanowienia §§ 282 i 283 BGB pozostają nienaruszone.


Jesteśmy uprawnieni do odmowy dalszego świadczenia zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

Na kliencie spoczywa ciężar dowodu, że spełnione zostały przesłanki roszczeń dochodzonych przez niego z tytułu naruszenia obowiązków. Dotyczy to również winy po naszej stronie.

 

§ 476 BGB pozostaje nienaruszony. Towary będące przedmiotem reklamacji mogą zostać zwrócone wyłącznie za naszą wyraźną zgodą. W przypadku uzasadnionej reklamacji zwrócimy koszty najtańszej metody wysyłki.

§ 7. Odpowiedzialność, zakaz cesji

 

W przypadku naruszenia zobowiązań umownych lub pozaumownych ponosimy również odpowiedzialność za naszych właścicieli, pracowników wykonawczych i organy. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

 

Ponosimy odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań umownych, których wypełnienie jest warunkiem wstępnym wykonania umowy). W przypadku lekkiego zaniedbania odpowiedzialność jest ograniczona do typowej szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy.

 

Niezależnie od tego ograniczenia, ponosimy odpowiedzialność za szkody zgodnie z poniższymi postanowieniami:

 

- Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku wad, które zostały przez nas ukryte lub których brak gwarantowaliśmy.

 

- Ponadto ponosimy odpowiedzialność w zakresie, w jakim nasze ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę pod względem przyczyny i kwoty. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej opiera się na ogólnych warunkach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (AHB). Ubezpieczenie wyraźnie obejmuje szkody spowodowane przetwarzaniem lub działalnością, a także szkody w wynajmowanym mieniu.

 

Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza wykraczająca poza zakres niniejszego postanowienia jest wykluczona, niezależnie od podstawy prawnej, niezależnie od tego, czy opiera się ona na odpowiedzialności za wady, naruszeniu obowiązków wynikających ze zobowiązania umownego, innych umownych podstawach prawnych, czynach niedozwolonych lub innych ustawowych podstawach prawnych oraz niezależnie od tego, czy odszkodowanie jest dodatkiem do świadczenia, czy zamiast niego.

 

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w przypadku odpowiedzialności z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

 

Cesja roszczenia wobec nas na osoby trzecie jest wykluczona bez naszej zgody.

 

§ 354 a HGB pozostaje nienaruszony.


§ 8. Ograniczenia

 

Roszczenia z tytułu wad przedawniają się po upływie 12 miesięcy od dostawy przedmiotu dostawy, chyba że prawo przewiduje dłuższy okres przedawnienia lub w ofercie zaproponowano inny termin.

§ 9. Zachowanie tytułu własności

 

Zastrzegamy sobie prawo własności do wszystkich dostarczonych przez nas przedmiotów do czasu uregulowania przez klienta wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z nami. W przypadku rachunku bieżącego zastrzeżona własność jest również uznawana za zabezpieczenie roszczenia dotyczącego salda.

 

Nasze zastrzeżenie rozciąga się na nowe produkty powstałe w wyniku przetworzenia zastrzeżonych towarów. Przetwarzanie odbywa się dla nas jako producenta. W przypadku przetwarzania, łączenia lub mieszania z przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność w stosunku wartości fakturowej naszych towarów zastrzeżonych do wartości fakturowych innych materiałów.

 

Tak długo, jak klient chce i jest w stanie należycie wypełniać swoje zobowiązania wobec nas, może on rozporządzać towarami będącymi naszą własnością lub współwłasnością w zwykłym toku działalności. Szczegółowo obowiązują następujące zasady:

 

a) Jeśli klient odroczy zapłatę ceny zakupu w stosunku do swoich klientów, zastrzeże sobie prawo własności do zmodyfikowanych towarów w stosunku do tych klientów. Bez tego zastrzeżenia klient nie jest upoważniony do rozporządzania towarami objętymi zastrzeżeniem własności.

 

b) Klient niniejszym ceduje na nas wszystkie roszczenia wynikające ze sprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem własności, w tym weksle i czeki, jako zabezpieczenie naszych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych. W przypadku sprzedaży towarów, których jesteśmy współwłaścicielem, cesja jest ograniczona do części roszczenia odpowiadającej naszemu udziałowi we współwłasności. W przypadku przetwarzania w ramach umowy o dzieło i usługi, wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za dzieło i usługi zostaje przeniesiona na nas tu i teraz w wysokości proporcjonalnej kwoty jego faktury za współprzetworzone towary z zastrzeżeniem prawa własności.

 

Klient jest upoważniony do odsprzedaży lub innego wykorzystania towarów objętych zastrzeżeniem własności tylko wtedy, gdy zapewni, że wynikające z tego roszczenia zostaną przeniesione na nas.

 

c) Jeśli przypisana wierzytelność jest uwzględniona na rachunku bieżącym, klient już teraz przypisuje nam część salda (w tym odpowiednią część salda końcowego) z rachunku bieżącego odpowiadającą kwocie tej wierzytelności.

W przypadku wypłaty sald przejściowych i uzgodnienia ich przeniesienia, roszczenie, do którego jesteśmy uprawnieni per se z salda przejściowego zgodnie z powyższym postanowieniem, będzie traktowane jako przypisane nam do następnego salda.

 

d) Klient jest upoważniony do odbioru wierzytelności scedowanych na nas do momentu odwołania przez nas.


Dopóki zachowujemy prawo własności, klient będzie obchodził się z towarami objętymi zastrzeżeniem prawa własności i przechowywał je z należytą starannością, o ile będzie mógł nimi dysponować, oraz będzie przeprowadzał niezbędne i zwyczajowe prace kontrolne, konserwacyjne i utrzymaniowe na własny koszt.

W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności klient nie może zastawiać zastrzeżonych towarów ani przenosić ich na zabezpieczenie. Dostęp osób trzecich do towarów objętych zastrzeżeniem własności, np. w drodze zajęcia lub konfiskaty, a także ich uszkodzenie lub zniszczenie, należy niezwłocznie zgłosić nam na piśmie lub faksem. Klient ponosi wszelkie koszty niezbędne do anulowania zajęcia i odzyskania towarów objętych zastrzeżeniem własności, o ile nie mogą one zostać odebrane przez osoby trzecie.

 

W przypadku naruszenia obowiązku starannego obchodzenia się z towarem zastrzeżonym i innych obowiązków staranności przez klienta oraz w przypadku zwłoki w zapłacie zabezpieczonych roszczeń, jesteśmy uprawnieni do odebrania towaru zastrzeżonego. Odebranie stanowi odstąpienie od umowy tylko wtedy, gdy oświadczymy to na piśmie. Po odebraniu towarów będziemy uprawnieni do ich realizacji, przy czym wpływy zostaną zaliczone na poczet zobowiązań klienta pomniejszonych o uzasadnione koszty realizacji. To samo dotyczy wszystkich innych przypadków naruszenia umowy przez klienta.

Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przewyższa zabezpieczane roszczenia nie tylko tymczasowo o więcej niż 10%, na żądanie klienta zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenia w tym zakresie.

 

Jeśli zastrzeżenie własności nie jest dopuszczalne lub jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju klienta, nasze wyżej wymienione prawa będą ograniczone do prawnie dopuszczalnego zakresu.

 

§ 10. Postanowienia ogólne

 

Cały stosunek prawny między nami a klientem podlega wyłącznie prawu niemieckiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

W transakcjach handlowych Walsrode jest uzgodnione jako miejsce jurysdykcji.

 

Jeżeli postanowienie niniejszych warunków lub postanowienie umów dodatkowych jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie lub nieważna część postanowienia zostanie zastąpiona prawnie ważnym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do celu nieważnego postanowienia.

 

§ 11. Polityka prywatności

 

Polityka prywatności zgodna z EU-DSGVO

 

Nasza firma regularnie sprawdza zdolność kredytową użytkownika podczas zawierania umów oraz w niektórych przypadkach, w których istnieje uzasadniony interes. W tym celu współpracujemy z Creditreform Nürnberg, od której otrzymujemy wymagane w tym celu dane. W tym celu przekazujemy dane kontaktowe do Creditreform Nürnberg, Theodorstraße 11 w D- 90489 Nürnberg. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Creditreform można znaleźć w arkuszu informacyjnym Creditreform zgodnie z art. 14 EU-DSGVO lub na stronie https://www.creditreform.de/datenspeicherung-und-verarbeitung.